Doppy vom Wydekorb - Rufname Globi

Entlebucher Sennenhund Rüde

Geboren: 04.10.2019

SHSB 769623